Vision och värdegrund

Syftet med projektet kan definieras som:

Stötta klustren och deras medlemmar så att fler grupper* får större inflytande och kan bidra till utvecklingen i alla led

Utgångspunkter i arbetet

  1. Det krävs en kombination av representation och inflytande för att diversitet ska ha en positiv effekt på utvecklingen
  2. Fokus ligger på ”hur” – vi jobbar med verktyg för att åstadkomma förändringen
  3. Respekt för den kunskap deltagarna redan har – vi utgår från deras världsbild och motivation
alla.jpg

Alla ska med

Alla medarbetare, oavsett vilken grupp de tillhör, ska kunna påverka beslutsprocesser.

  • Inkluderande mötesteknik
  • Alla medarbetare är involverade i processen
konkret.png

Från vackra ord till handling

Vi gör det vi säger att vi ska göra. Projektet finansieras genom skattemedel och deltagarna åtar sig att skapa resultat.

  • Klustrens arbetsprocess dokumenteras
  • Resultaten rapporteras steg för steg
transparent.png

Transparens 

...är en viktig del i medbestämmande och positiv utveckling.

  • Alla protokoll är öppet tillgängliga inom – och i tillämpliga fall, mellan – klustren
  • Konkretisering innebär att alla kan se/höra vad man ska göra – och reagera på detta

* Grupperna är definierade enligt projekt Jämställd Regional Tillväxt som ”…kvinnor och män, unga män och unga kvinnor, utrikes födda, personer som bor på landsbygd och i stad…”. Syftet ovan bygger på intervjuer med samtliga medverkande kluster.